ضایعات سرب کلاس های مختلفی از قبیل ضایعات سرب  نرم Soft Lead و ضایعات سرب Remelled را به شما ارائه می دهیم.